Skip to content

Regulamin Podmiotu leczniczego

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REHA-TEAM W MIERZYNIE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: REHA-TEAM Miłosz Parchimowicz
 2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w Mierzynie przy ul. Elżbiety 3, kod pocztowy 72-006, NIP: 7631979600, REGON: 301080718, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność́ Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę̨ Zachodniopomorskiego nr księgi 000000250527 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 3. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 4. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm., dalej jako: „ustawa o działalności leczniczej”)
   2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm., dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”)
  2. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
  3. niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”

§ 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Do zadań, które mogą być realizowane przez Podmiot Leczniczy należą m.in:
  1. diagnostyka funkcjonalna pacjentów;
  2. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
  3. dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych;
  4. nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  5. prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  6. nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności;
  7. edukacja pacjentów;
  8. fizjoterapia indywidualna obejmująca zabiegi masażu, mobilizacji i manipulacji tkanek
  9. zabiegi związane z przerywaniem ciągłości tkanek czyli iniekcje wykonywane przez lekarzy oraz tzw. Fizjoterapia inwazyjna: igłoterapia sucha, przezskórna elektroliza, neuromodulacja;
  10. Fizykoterapia
  11. badanie ultrasonograficzne lekarskie oraz RUSI (rehabilitacyjne ultrasonograficzne obrazowanie)
  12. konsultacje lekarskie – ortopedyczne, neurologiczne, pediatryczne, neurochirurgiczne
  13. terapia niemowląt z zastosowaniem technik neurofizjologicznych
  14. rehabilitacja wad postawy i skolioz
  15. czynności z zakresu osteopatii i chiropraktyki
  16. prowadzenie spraw administracyjnych
 3. Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się na stronie www.reha-team.pl

§ 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej (fizjoterapii) oraz konsultacji lekarskich. Ponadto Podmiot Leczniczy prowadzi działalność w zakresie oświaty i promocji zdrowia.
 3. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: „świadczenia zdrowotne on-line”), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
 4. Podmiot prowadzi na życzenie pacjenta wizyty domowe w zakresie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.

§ 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO, ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Reha-Team (dalej jako: „Zakład Leczniczy”). Jednostką organizacyjną Podmiotu jest Zakład leczniczy przy ul. Elżbiety 3 w Mierzynie
 2. W wyżej wymienionej jednostce organizacyjnej wydzielono następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział fizjoterapii;
  2. Dział fizykoterapii;
  3. Dział Kinezyterapii:
  4. Dział Masażu;
  5. Pracownia USG;
  6. Poradnia ortopedyczna;
  7. Poradnia neurochirurgiczna;
  8. Poradnia neurologiczna;
  9. Poradnia pediatryczna;
  10. Recepcja
 3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym.
 4. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 5. W Zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
  1. Kierownik;
  2. Fizjoterapeuta;
  3. Lekarz;
  4. Personel pomocniczy
 6. Osoby piastujące poszczególne stanowiska w Zakładzie Leczniczym, realizują następujące obowiązki:
  1. Kierownik:
   1. organizowanie i kierowanie pracą personelu zakładu leczniczego;
   2. zatwierdzenie planów inwestycyjnych, naprawczych oraz audytów;
   3. przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego;
   4. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
   5. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw;
   6. występowanie w imieniu Podmiotu Leczniczego przez urzędami, sądami i organami administracji;
   7. zawieranie umów na usługi medyczne oraz zawieranie umów cywilnoprawnych na rzecz Podmiotu Leczniczego;
   8. nawiązywanie współpracy (zawieranie umów o pracę lub umów o świadczenie usług) z personelem Podmiotu Leczniczego;
   9. wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.
  2. Fizjoterapeuta:
   1. diagnostyka funkcjonalna pacjentów;
   2. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii;
   3. Indywidualna praca z pacjentem: masaż, terapia manualna, fizykoterapia;
   4. dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych oraz nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
   5. edukacja pacjentów;
   6. zabiegi fizjoterapii inwazyjnej oraz RUSI
   7. nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności;
   8. Edukacja innych fizjoterapeutów bądź studentów fizjoterapii;
   9. działalność fizjoprofilaktyczna.
  3. Lekarz:
   1. Badanie i diagnoza pacjenta
   2. Decyzje dotyczące dalszego leczenia w tym wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia oraz wystawianie skierowań na badania diagnostyczne
   3. Iniekcje
   4. Badanie USG
  4. Personel pomocniczy:
   1. wsparcie techniczno-administracyjne

§ 5. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w Mierzynie przy ul. Elżbiety 3

§ 6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce organizacyjnej oraz komórkach organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie Leczniczym, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy i fizjoterapeutów zatrudnionych przez Podmiot Leczniczy lub współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.
 4. Świadczenia zdrowotne są udzielanie na rzecz pacjentów odpłatnie a szczegółowy cennik wszystkich świadczonych usług dostępny jest na stronie www.reha-team.pl
 5. W przypadku zakupu pakietu usług, maksymalny czas realizacji podany jest w zakładce cennik na stronie www.reha-team.pl
 6. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Informacje o prawach pacjenta zostały wskazane w Karcie Praw Pacjenta stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.
 8. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie w godzinach 9.00-18.00 pod numerem 690833744. W przypadku części zespołu możliwe jest umówienie się przez serwis www.znanylekarz.pl
 9. W czasie rejestracji Pacjenta przed wizytą lub w czasie wizyty Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane, wymagane art. 25 ustawy o prawach pacjenta:
  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. adres miejsca zamieszkania oraz nr telefonu
  3. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  4. w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 10. Wizyty pacjentów są potwierdzane w dzień roboczy poprzedzający dzień realizacji usługi poprzez sms lub telefon z recepcji.
 11. Prosimy pacjentów o odwoływanie wizyt najpóźniej dzień przed umówionym spotkaniem, pozwoli to skorzystać z wizyty innym oczekującym pacjentom. W przypadku potwierdzenia wizyty dzień przed i nie pojawienia się na wizycie w ustalonym terminie bądź odwołania jej w dniu w, którym była zaplanowana – podczas kolejnego spotkania zostanie pobrana dodatkowa opłata – 100% kwoty za wizytę, która się nie odbyła.
 12. Wizyty pacjentów poniżej 18 roku życia:
  1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
  2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
  3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.
  4. Pierwsza wizyta pediatryczna wymaga opłaty rezerwacyjnej na konto placówki z potwierdzeniem wykonania przelewu najpóźniej dzień przed planowaną wizytą lub osobiście
  5. Pacjent pediatryczny przyjęty na terapię zobowiązany jest do zakupu pakietu 3 wizyt. Wizytę pediatryczną można odwołać lub przełożyć najpóźniej do godziny 17:30 dzień przed planowanym terminem.
 13. Przed przystąpieniem do terapii fizjoterapeuta przeprowadza wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad i badanie określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.
 14. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji, w szczególności o przeciwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na planowaną terapię. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji terapii.
 15. W przypadku odmowy wykonania badania, zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie fizjoterapeutę lub lekarza z zespołu Reha-Team, zastrzegamy sobie prawo do odmowy kontynuacji prowadzenia Pacjenta.
 16. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.

§ 7. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 8. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna jest prowadzona co do zasady w postaci elektronicznej.
 3. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na podstawie wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej składanego przez osobę uprawnioną w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez podmiot leczniczy (dotyczy wyłącznie udostępnienia dokumentacji bezpośrednio pacjentowi).
 4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w dowolnej formie, w szczególności pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osoba wnioskująca o udostępnienie dokumentacji medycznej może skorzystać ze wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie przez wnioskodawcę ze wzoru wniosku ma charakter fakultatywny oraz nie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.
 5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składany jest:
  1. W przypadku wniosku w formie ustnej – w zakładzie leczniczym osobiście w recepcji
  2. W przypadku wniosku w formie pisemnej – w zakładzie leczniczym osobiście w recepcji bądź listownie na adres Reha-Team, ul. Elżbiety 3, 72-006 Mierzyn;
  3. W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: rehateamrecepcja@gmail.com
 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Podmiot leczniczy – do wglądu oraz swobodnego przeglądania i pobierania w ramach systemu teleinformatycznego;
  2. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej:
   1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w Zakładzie leczniczym, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
   2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
   3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
   4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zaszyfrowana wiadomość mailowa);
   5. na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
 7. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub udostępnienia na informatycznym nośniku danych, udostępnienie następuje w siedzibie Podmiotu leczniczego (odbiór osobisty) lub poprzez wysłanie pocztą.
 8. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zaszyfrowana wiadomość mailowa) oraz na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
 9. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić tylko pod warunkiem dokonania uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej o jej udostępnienie.
 10. Podmiot leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie, w jakim udostępnienie następuje:
  1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisy, kopii lub wydruku;
  2. na informatycznym nośniku danych;
  3. na zasadach wskazanych w § 8 ust. 8 Regulaminu;
 11. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej, o której mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu nie jest pobierana:
  1. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie;
  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  3. w przypadku wniosków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze sprawami dotyczącymi świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  4. w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej została określona w cenniku stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Kierownik Podmiotu leczniczego publikuje na stronie internetowej Podmiotu leczniczego aktualny cennik udostępnienia.

§ 9. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za kierowanie jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi wydzielonymi w Zakładzie leczniczym jest kierownik Zakładu leczniczego.
 2. Kierownikiem Zakładu leczniczego jest mgr Miłosz Parchimowicz
 3. Kierownik Zakładu leczniczego może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za organizację działań na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie leczniczym.
 4. Kierownik może upoważnić osoby, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu do realizacji następujących działań:
  1. kierowanie pracą podległej części (lub całości) jednostki organizacyjnej;
  2. zarządzania personelem jednostki organizacyjnej;
  3. rozdział zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  4. nadzór nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
  5. nadzór nad wykonywaniem przez personel jednostki organizacyjnej poszczególnych zadań;
  6. udzielanie wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych dla personelu;
  7. nadzór nad warunkami pracy personelu, ze szczególnym z uwzględnieniem wyznaczonych procedur sanitarnych;
  8. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  9. wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania personelu jednostki organizacyjnej;
  10. występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.
 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 5. Skargi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane:
  1. ustnie – do kierownika jednostki
  2. pisemne na adres Reha-Team, ul. Elżbiety 3, 72-006 Mierzyn;
  3. w drodze mailowej na adres rehateamrecepcja@gmail.com z dopiskiem „SKARGA”.
 6. Skargi i zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż̇ 30 dni i załatwiane są w formie tożsamej, jak złożona skarga (ustnie, pisemnie albo w drodze mailowej), chyba że Pacjent wniesie o odpowiedź w innej formie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2022 r

KARTA PRAW PACJENTA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Karta Praw Pacjenta dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy.
  2. Karta Praw Pacjenta skierowana jest do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach prywatnego sektora usług medycznych.
 2. PRAWA PACJENTA
  1. Prawo do ochrony zdrowia.
  2. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  3. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
  4. Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  5. Prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
  6. Prawo do uzyskania informacji o prawach pacjenta w Podmiocie Leczniczym.
  7. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
  8. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu, z uwzględnieniem wyjątków ustawowo przewidzianych.
  9. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny odpowiedniej informacji oraz prawo do odmowy wyrażenia takiej zgody.
  10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz prawo do odmowy wyrażenia takiej zgody.
  11. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
  12. Prawo do umierania w spokoju i godności.
  13. Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – przy czym faktyczna realizacja powyższego prawa może zostać ograniczona z przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
  14. Prawo do leczenia bólu.
  15. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych.
  16. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  17. Prawo do żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca pacjentowi świadczeń zdrowotnych zasięgnęła opinii osoby wykonującej inny zawód medyczny.
  18. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 3. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI
  1. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, np. w sytuacji naruszenia prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, prawa pacjenta do informacji czy prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Dane teleadresowe biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Młynarska 46 01-171 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl tel: (22) 532 – 82 – 50 fax: (22) 506 – 50 – 64